خانه
  • عضویت

“به وب سایت ﺷﺮﮐﺖ یاران محافظ سپهر خوش آمدید ”

برای تماس با ما به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید
YMSCo.ir

نصب سیستم هیبرید تصویری


  • نصب سیستمهای هیبرید تصویری با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت
  • انتقال تصویر به تمام نقاط دنیا

YMSCo.ir

دوربین مداربسته

  • اجرای پروژه ای دیحیتال و آنالوگ تصویری
  • با دارا بودن اکیپهای متخصص در امور حفاظتی و کامپیوتری
  • پخش انواع دوربین و dvr , nvr , hybrid

YMSCo.ir

سیستم حفاظتی,پشتیبانی


  • طراحی ، مشاوره ، اجرا و پشتیبانی دوربین های مداربسته
  • مجری سیستمهای حفاظتی

من باب آشنایی

ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎﺳﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮫﺎ ، ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺿﺒﻂ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ دوربین مداربسته,سیستم حفاظتیﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺠﮫﯿﺰات (ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی) ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.ﺷﺮﮐﺖ یاران محافظ سپهربا ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﯿﻨﻪء ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ، ﻃﺮاﺣﯽ ، ﻣﺸﺎوره و اﺟرای ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ھﻢ اﮐﻨﻮن از ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﺎﺧﻪ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد، ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان در زﻣﺮه ﻣﻌﺪود ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر، درﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎ از ﻓﺮوش، ﻧﺼﺐ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ یاران محافظ سپهر ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ، ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ھﺎ و ﻧﺼﺎﺑﺎن ﻣﺠﺮب و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪھﺎی روز دﻧﯿﺎ ، اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ را دارد ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ھﻤﮑﺎران ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ دھﺪ.
ﻧﮕﺎه یاران محافظ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اراﺋﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﯿﻢ و ﮐﺎدر ﻣﺠﺮب و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻼش ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺎﺳﺖ وﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﻣﻨﯿﺖ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺎر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻣﯿﺸﻮد.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در اﯾﻦ راه ھﻤﯿﺎر و ﮐﺎرﮔﺸﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ساعات غیر اداری با مشاوران و متخصصان ما مشاوره و راهنمایی داشته باشید..

brands

تماس با ما

ادرس شرکت یاران محافظ سپهر  آدرس: تهران, خیابان سهروردی شمالی, کوچه تهمتن, جنب پمپ بنزین, پلاک 6, ساختمان مهرگان, طبقه 5, واحد 18

تلفن تماس  شماره تماس: 29 - 88754228- 021

ایمیل,شرکت یاران محافظ سپهر  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

S5 Box

Login

Register